Försäljnings- och användningsvillkor

 1. 1. Ägandeskap

  1. I enlighet med bestämmelserna i Artikel 10 i den Spanska lagen 34/2002, daterad 11 juli, för informationssamhällets tjänster och e-handel, tillhandahålls generell information här nedan.

   Ägaren av websajten är företaget Drinksandco Marketplace, S.L.U. (hädanefter "Drinks&Co"), med registrerad adress på C/Arequipa 1, 28043 Madrid, España och moms Id No. B67043307.

   Företaget finns i Barcelonas företagsregister, i volym 46017, blad 158, sida B-506878, position 1.

   Kundservice epostadress är: support@drinksandco.com.

 2. 2. Syfte

  1. 2.1. DRINKS&CO gör tillgängliga över sina webbsidor, appar eller andra media som kan etableras i framtiden, en teknisk plattform (nedan "Webbplatsen") där tredjepartsleverantörer (nedan "FÖRSÄLJARE" eller "PARTNER") på nätet kan sälja vin, öl, sprit, alkoholhaltiga drycker, läsk eller andra produkter och tjänster riktade till användare (hädanefter "ANVÄNDARE" eller "KUNDER").

   2.2 DRINKS&CO kan förlänga eller förändra sin websajt enligt utveckligen och evolutionen av sina produkter och tjänster, inkludera eller ersätta nya produkter, tjänster, aktiviteter eller innehåll.

 3. 3. Villkor för användning

  1. 3.1. Godkännande av villkoren för användning och försäljning

   1. 3.1.1. Dessa allmänna villkor för användning och försäljning (nedan "Allmänna Villkor") reglerar, tillsammans med sekretesspolicy tillgång till och användning av ANVÄNDAREN av webbplatsen, liksom inköp av produkter och anlitande av tjänster under samma.
   2. 3.1.2. ANVÄNDARE måste noggrant läsa dessa generella regler varje gång de tillträder websajten, då dessa generella regler kan ha ändrats.

    Användaren accepterar härmed:

    1. a.) Att han/hon har läst, förstått och begriper bestämmelserna häri;
    2. b.) Att han/hon är en person med tillräcklig laglig ålder för att få köpa alkoholhaltiga drycker enligt användarens hemland och har tillräcklig kapacitet att hyra
    3. c.) Att han/hon godtar alla de skyldigheter som anges häri
    4. d.) Att han/hon förstår att websajten är en teknisk plattform som ägs av DRINKS&CO genom vilken han/hon kan handla produkter från leverantörer som annonserar och säljer sina produkter på den ovannämnda plattformen.
   3. 3.1.3. Ägaren av webbplatsen förbehåller sig rätten att göra ändringar i webbplatsens innehåll och tjänster eller uppdatera dem när som helst utan att behöva ge någon förvarning. Detsamma gäller för dessa allmänna villkor och i allmänhet för alla delar som ingår i dess design och konfiguration av webbplatsen.
  2. 3.2. Tillgång till webbsajten och laglig ålder

   1. 3.2.1. Tillgång till websajten är gratis, förutom sådana kostnader som härrör till kostnader för trafikavgifter från ANVÄNDARENS internetleverantör.
   2. 3.2.2. Med tanke på att innehållet i webbplatsen tjänster innefattar bland annat alkoholhaltiga drycker, är tillgång till samma endast tillåten av individer av myndig ålder i enlighet med vad som föreskrivs i reglerna i det land där de är bosatta. Lämna denna webbplats omedelbart om du är minderårig.
  3. 3.3. Registreringskrav

   1. 3.3.1. Generellt sett behöver man inte registrera sig som en ANVÄNDARE för att få tillgång till websajtens tjänster och innehåll. Trots vad som sägs är användning av särskilda tjänster och innehåll villkorlig före en ANVÄNDAR-registrering.
   2. 3.3.2. Information som matas in av ANVÄNDAREN måste alltid vara korrekt, aktuell och sann. Registrerade ANVÄNDARE är alltid ansvariga för att skydda sina lösenord, och åtar sig därmed ansvar för alla eventuella skadestånd som kan uppstå till följd av olaga användande av dessa, liksom för deras tilldelning, avslöjande eller felplacering. Följaktigen kommer all tillgång till skyddade områden med hjälp av en registrerad ANVÄNDARES lösenord att tillskrivas samma ANVÄNDARE, som ansvarar för sagda tillgång och användning.
   3. 3.3.3. Genom att registrera dig på vår plattform, erhåller du användarstatus, kund eller företagskontakt hos DRINKS&CO, så att, som indikerat i vår integritetspolicy, vår firma är skyddad av legitimt intresse som etablerats i den europeiska dataskyddslagen och tjänstelagen för informationssamhället och e-handel, att skicka e-handelskommunikationer. I de här e-postmeddelandena kommer du att få möjligheten att utöva dina rättigheter. Vänligen läs igenom vår Sekretesspolicy.
  4. 3.4. Användningsvillkor

   1. 3.4.1. ANVÄNDAREN förbinder sig att använda websajten och allt dess innehåll och tjänster etiskt, i enlighet med lagen och dessa Generella Villkor och Förutsättningar för försäljning.
   2. 3.4.2. Dessutom förbinder sig användaren till att göra lämplig användning utav tjänsterna och/eller innehållet på webbplatsen och till att avstå från att använda dem för att genomföra olagliga eller brottslig verksamhet som bryter mot tredje parts rättigheter och/eller gör intrång på immateriella eller industriella föreskrifter, eller annan tillämpad uppsättning lagar.
   3. 3.4.3. ANVÄNDAREN förbinder sig att inte överföra, införa, avslöja och göra tillgänglig för tredje part någon typ av material och information såsom uppgifter, innehåll, meddelanden, ritningar, ljud- och bildfiler, fotografier eller programvara som utgör ett brott mot lagen, moral, allmän ordning och dessa Allmänna Villkor. För rent vägledande syfte, och inte på något sätt är begränsad eller exklusivt till följande åtar sig ANVÄNDAREN att:
   1. I.- Avstå från att introducera eller sprida innehåll eller annonsering av någon typ som kan vara rasistisk, främlingsfientlig, pornografisk, som uppviglar terrorism, gör intrång på mänskliga rättigheter eller som uppmuntrar en oansvarig konsumtion av alkohol.
   2. II.- Avstå från introduktion eller spridning av internetmjukvara (virus och malware) kapabla till att åsamka skada på informationssystem hos internetleverantörer, deras leverantörer eller till internetanvändare i tredje part.
   3. III.- Avstå från att sprida, överföra eller göra tillgängligt till tredje part information, oavsett typ, del eller innehåll som strider mot grundläggande rättigheter och allmän frihet skyddad under konstitutioner och internationella avtal.
   4. IV.- Avstå från att sprida, överföra eller göra tillgängligt till tredje part, alla typer av information, del eller innehåll som innebär orättvis eller olaglig annonsering.
   5. V.- Avstå från överföringar av oönskad eller otillåten annonsering, spam, kedjebrev, pyramidspel, eller all annan form av oönskad e-postutskick, undantagen för de områden (såsom kommersiella utrymmen) som är exklusivt tänkta för dessa ändamål.
   6. VI.- Avstå från att introducera eller sprida falsk, tvetydig eller felaktig information eller innehåll som vilseleder mottagaren av sådan information.
   7. VII.- Avstå från att utge dig för att vara en annan ANVÄNDARE genom att använda deras registrerade lösenord till de olika websajternas tjänster och/eller innehåll.
   8. VIII.- Avstå från att sprida, överföra eller göra tillgänglig för tredje part någon typ av information, element eller innehåll som utgör en kränkning av industriella och intellektuella rättigheter, patent, varumärken eller upphovsrätt som motsvarar eller tillhör ägarna av webbplatsen eller tredje part.
   9. IX.- Avstå från att sprida, överföra eller göra tillgängligt till tredje part någon typ av information eller innehåll som innebär ett brott mot integriteten i kommunikationerna och informationsskyddsbestämmelser.
   10. ANVÄNDAREN förbinder sig att inte hålla DRINKS&CO ansvariga för eventuella anspråk, böter, viten eller sanktioner som han kan vara skyldig att bära till följd av ANVÄNDARENS underlåtenhet att följa någon av de ovannämnda reglerna för användning. Dessutom förbehåller sig DRINKS&CO rätten att kräva skadestånd som kan motsvara den i sådana fall.
  5. 3.5. Ansvarsbegränsning

   1. 3.5.1. ANVÄNDARENS tillgång till websajten innebär inga förpliktelser för DRINKS&CO att kontrollera frånvaron av virus, maskar eller andra typer av malware. ANVÄNDAREN är ansvarig i alla fall för att inneha rätt verktyg för att finna och ta bort malware.
   2. 3.5.2. DRINKS&CO är inte ansvarig för några skador som drabbar ANVÄNDARENS mjukvara och IT-utrustning eller detsamma av tredje part när tjänsterna på websajten används.
   3. 3.5.3. DRINKS&CO är inte ansvarig för några som helst typer av skador som drabbar ANVÄNDAREN på grund av telekommunikationsfel eller krascher som leder till avslut eller avbrott av websajttjänster medan det har tillhandahållits eller före dess tillhandahållande.
  6. 3.6. Innehåll och tjänster kopplade till hemsidan

   1. 3.6.1. Tillgångstjänsten till WEBBSIDAN inkluderar tekniska länkenheter, register och även sökinstrument som ger ANVÄNDAREN tillgång till andra sidor och portaler på internet (kallas hädanefter "Länkade Sidor"). I dessa fall är DRINKS&CO enbart ansvarig för innehåll och tjänster som erbjuds på de Länkade Sidorna till den utsträckning som de har kännedom om olagligheter däruti eller om de inte har inaktiverat länken med skälig försiktighet. Om ANVÄNDAREN anser att det finns en Länkad Sida med olagligt eller olämpligt innehåll, kan han eller hon rapportera detta till DRINKS&CO, utan att en dylik rapport innebär en plikt att radera länken i fråga.
   2. 3.6.2. I inget fall som helst måste de webbsidor förutsätta acceptans av formella avtal med sina ägare eller de som ansvarar för dem, inte heller utgör de någon rekommendation, främjande eller identifikation med eller av DRINKS&CO av fordringar, innehåll eller tjänster som tillhandahålls därpå.
   3. 3.6.3. DRINKS&CO har ingen kunskap om innehåll och tjänster i de länkade webbsidorna och är därför inte ansvarig för eventuella skador som orsakats av rättsstridighet, kvalitet, utgång, otillgänglighet, fel eller onödighet i nämnda innehåll och tjänster, eller för någon annan skada som DRINKS&CO inte är direkt ansvarig för.
   4. 3.6.4. Om användaren får tillgång till eller blir omdirigerad till en länkad sida, där det är möjligt att hyra tjänster och/eller produkter, så är användaren medveten om och accepterar att DRINKS&CO endast agerar som förmedlare av denna tjänst. Som en följd av detta, är den inte ansvarig, varken indirekt eller gemensamt, för någon typ av skador som kan uppstå genom användning av och/eller inköp av eller hyrande av tidigare nämnda produkter och tjänster, eller för några olagliga aktiviteter, tillförlitlighet, användbarhet, sanning, noggrannhet, förståelse eller aktualitet hos denne. I rent vägledande syfte, och på inget sätt uttömmande, så är DRINKS&CO inte ansvarig för: skador av någon sort som kan uppstå från felaktig användning eller bristande efterlevnad av avtalsskyldigheter förvärvade av tredje part; illojal konkurrens eller vilseledande marknadsföring; att tidigare nämnda tjänster och produkter inte lever upp till förväntningarna, eller för fel eller defekter som de kan ha.
 4. 4. Intellektuel och industriell egendom

  1. 4.1. Allt innehåll på webbsajten (underförstått detta för att täcka enbart riktlinje ändamål och inte uttömmande, dess texter, fotografier, grafik, bilder, symboler, teknik, mjukvara, länkar och annat audiovisuellt eller ljudinnehåll, samt dess grafiska design och källkoder) tillhör DRINKS&CO eller tredje part. Under inga omständigheter tilldelas dessa nyttjanderätter ANVÄNDAREN i enlighet med gällande regler för immaterialrätt.

   4.2. Märken, handelsnamn och särskiljande tecken ägs av DRINKS&CO eller tredjepart och tillgång till websajten kan inte tolkas som rätt att tillskriva sig några rättigheter till densamma.

   4.3. Genom att acceptera dessa allmäna villkor tilldelar ANVÄNDAREN, gratis och uteslutande, alla användarrättigheter avseende artiklar, kommentarer och åsikter (nedan kallat "Innehåll") som ANVÄNDAREN publicerar eller tillåter att publiceras på WEBBSIDAN, till DRINKS&CO. Ovannämnda tilldelning tolkas som täckande för användare i hela världen, utan några som helst begränsningar, för den maximala perioden som föreskrivs i det spanska kungliga lagdekretet 1/1996, daterat den 12:e april, i samband med den konsoliderade lagstiftningen angående immaterialrätt, som reglerar, förklarar och harmoniserar de nuvarande bestämmelserna i dessa frågor. DRINKS&CO kan utöva rättigheterna att reproducera, transformera, distribuera och offentligt avslöja Innehållet i sin bredaste bemärkelse som föreskrivs i ovannämnda lag.

   4.4. Användaren, som härmed förklaras ha alla immateriella rättigheter över tidigare nämnda artiklar, kommentarer och åsikter, tar på sig allt ansvar och att svara på alla krav, inklusive kompensation för skador, som kan komma att utföras gentemot DRINKS&CO av en tredje part som anser att hans/hennes rättigheter har utsatts för intrång genom handlingar utförda av användaren, antingen direkt eller indirekt, under dessa Allmänna Villkor.

   4.5. Dessutom åtar ANVÄNDAREN sig att skydda DRINKS&CO från alla skyldigheter för skador som DRINKS&CO eller tredje part kan lida som ett resultat av den givna formen av tilldelning av rättigheter under denna klausul.

   4.6. DRINKS&CO tar inte på sig några skyldigheter för den intellektuella eller industriella rätten som SÄLJAREN inkluderar i information som berör försäljingen av produkten eller tjänsten publicerad på platformen ägd av DRINKS&CO.

 5. 5. Försäljningsvillkor

  1. 5.1. Tillämpningsområde

   1. 5.1.1. Dessa generella försäljningsvillkor gäller för inköpstransaktioner gjorda mellan ANVÄNDARE och SÄLJARE som annonserat och säljer sina produkter över plattformen ägd av DRINKS&CO då SÄLJAREN inte har etablerat några specifika försäljningsvillkor.

    För dessa regler och villkor, kommer SÄLJAREN anses som leverantörer som annonserar och offentliggöra sina produkter på webbplatsen ägd av DRINKS&CO. Dessutom erbjuder DRINKS&CO ytterligare tjänster förutom den tekniska plattformen, såsom betalningsmedel, kundservice och, i förekommande fall, logistiktjänster.

   2. 5.1.2. Dessutom, dessa regler och villkor för försäljning gäller för de inköp gjorda av ANVÄNDARE till vilket DRINKS&CO agerar FÖRSÄLJARE.
   3. 5.1.3. Försäljningsvillkoren definierade i dessa Försäljningsvillkor är minimumvillkor och kan förbättras av SÄLJAREN, i de fall kommer förbättringarna att ha företräde över dessa Försäljningsvillkor.
   4. 5.1.4. Med plattformens egenskaper i åtanke garanterar DRINKS&CO inte fullständig tillgänglighet för alla produkter vid inköpstillfället, oberoende av mottagande av orderbekräftelsemailet. Om SÄLJAREN inte har produkten i fråga på lager, återbetalas priset för produkten fullständigt, eller så ges kredit för samma summa till ANVÄNDARENS DRINKS&CO konto, så länge ANVÄNDAREN inte vill ändra produkten i fråga. DRINKS&CO utfärdar delvis eller fullständig återbetalning senast 14 kalenderdagar efter mottagande av ANVÄNDARENS begäran av återbetalning.
  2. 5.2. Utcheckningsprocess

   1. Processen för att handla produkter på WEB SITE är som följer:

    5.2.1. Starta processen genom att trycka på "KÖP"-knappen som finns bredvid varje produkt.
   2. 5.2.2. Välj de produktenheter som ANVÄNDAREN will köpa. Han/hon måste klicka på "Leveransdata" i varukorgen och ange den korrekta adressen dit han/hon vill motta varorna och måste klicka på "Beställ"-knappen.
   3. 5.2.3. Om ANVÄNDAREN har en rabatt eller presentkort, måste han/hon lägga till denna varukorgen i utrymmet för att skriva in kupongen ("Jag har en rabattkupong"). Om ANVÄNDAREN inte anger kupongen i nämnda utrymme och beställningen görs utan en rabatt, kan han/hon inte kräva att rabatten ska tillämpas efter orderbekräftelse.
   4. 5.2.4. ANVÄNDAREN kan se namnet på budfirman som kommer att leverera hans/hennes leverans i avsnittet "Din beställning", tillsammans med de uppskattade leveransdata och kostnaden för denna tjänst, som kommer att läggas till den totala kostnaden för beställningen. Sedan måste han/hon klicka på "Fortsätt". Det kan hända att den angivna budfirman skiljer sig från den som gör leveransen på grund av logistisk flexibilitet.
   5. 5.2.5. Användaren måste välja en av betalningssätten som DRINKS&CO tillhandahåller.
   6. 5.2.6. Slutligen måste ANVÄNDAREN klicka på knappen "Betala säkert". ANVÄNDAREN kommer få en bekräftelse på godkännande av beställningen genom ett meddelande som kommer upp på skärmen och ett e-postmeddelande som skickas till den adress som tidigare angivits. Alla websajt-produkter marknadsförs i enlighet med DRINKS&CO SÄLJARENS försäljningskataloger.
   7. 5.2.7. ANVÄNDAREN accepterar skyldighet för att ange korrekt och tillräcklig inmatning av produktleveransdata. På samma sätt accepterar DRINKS&CO inga skyldigheter för leveranser som inte sker på grund av inkorrekt eller otillräcklig information.
   8. 5.2.8. Beställningsbeskrivningen är den som är inkluderad i den tekniska beskrivningen av produkten. FÖRSÄLJAREN är ansvarig för alla avvikelser mellan den köpta produkten och vad som är annonserat på plattformen.
   9. 5.2.9. Om betalning sker genom banköverföring så kan inte DRINKS&CO garantera att produkternas priser kommer att vara de samma efter 48 timmar eller att det kommer att finnas tillräckligt i lager.
   10. 5.2.10. DRINKS&COs plattform erbjuder ANVÄNDARNA en inköpstjänst för produkter som konsumeras antingen av enskilda personer eller företag. DRINKS&CO kommer inte tillåta återförsäljning av dessa inköp eller någon dokumentation för detta ändamål. ANVÄNDAREN är fullt ansvarig för sådana åtgärder, och att undanta DRINKS&CO för något ansvar när det gäller återförsäljning av dessa produkter. När ANVÄNDAREN är ett företag, kommer konsumentlagstiftning inte tillämpas på en sådan ANVÄNDARE. Således är vissa rättigheter som till exempel, men inte begränsat till, rätten att återkalla inte att gälla.
  3. 5.3. Pris

   1. 5.3.1. Alla priser och skatter på konsumtion av varor annonserade på HEMSIDAN har angivits av LEVERANTÖRERNA. DRINKS&CO kommer att övervaka inköpsprocessen så att inga misstag görs, men tar inget ansvar vad beträffar riktigheten av informationen som tillhandahållits av LEVERANTÖRERNA.
   2. 5.3.2. Priser kommer att anges i Euro och i valutan som gäller för konsumentens hemland. DRINKS&CO kommer att applicera valutaväxlingsreglerna som är satta av marknaden vid en given tidpunkt.
   3. 5.3.3. Det kan förekomma att ett misstag görs av SÄLJAREN vid imatning av priset för produkten. Om detta misstag skiljer sig avsevärt (50% eller mer från detaljhandelspriset) och inget reapris är involverat, förbehåller sig DRINKS&CO rätten att avbryta beställningen på ANVÄNDARENS begäran utan kostnad för vare sig DRINKS&CO eller SÄLJAREN.
  4. 5.4. Betalningar

   1. 5.4.1. ANVÄNDAREN kan betala för inköp som görs via de medel som DRINKS&CO tillhandahåller på webbplatsen, som anges i det avsnitt som handlar om att göra ett köp här. Hur som helst, garanterar de berörda systemen säker betalning. DRINKS&CO kommer i sin tur att betala SÄLJAREN.
   2. 5.4.2. DRINKS&CO reserverar sig rättigheterna att använda tredjepart för e-betalning och eller finansiella institutioner för att hantera betalningarna gjorda av ANVÄNDAREN genom websajten, i samarbete med betalningsleverantörer.
   3. 5.4.3. DRINKS&CO har inte tillgång till bankinformation kopplad till ANVÄNDARENS betalningssätt och har ingen kännedom om, och registrerar inte, denna information under betalningstransaktionen.
   4. 5.4.4. DRINKS&CO förbehåller sig rätten att avvisa eller avbryta helt på eget gottfinnande, genom att meddela ANVÄNDAREN de order som kan vara: (i) felaktiga eller innehåller uppenbara produktfel, (ii) innehåller felaktigheter eller uppenbara fel i prissättningen på siten, eller (iii) alla misstankar om bedrägeri eller att ha lämnat väsentligt falska, ofullständiga eller felaktiga uppgifter från ANVÄNDARNA.
   5. 5.4.5. DRINKS&CO förbehåller sig rätten att begära att en kopia av kortet som användes för att göra inköp och ID, kontoutdrag, nationell ID-handling, pass eller motsvarande av ANVÄNDAREN skickas per fax eller e-post för att bekräfta sanningshalten i uppgifterna som tillhandahålls.
   6. 5.4.6. När betalning sker med banköverföring måste ANVÄNDAREN se till att de uppgifter som finns i e-posten med orderbekräftelsen stämmer. Följaktligen kommer banköverföring innehålla kontonummer till vilken överföringen skall ske, beloppet och en referens som ska bifogas för att påskynda den slutgiltiga godkännande processen i samband med ordern i fråga. Ordern kommer att behandlas efter att full betalning har gjorts. De leveransdata som rapporteras till ANVÄNDAREN kommer att börja räknas från och med mottagandet av hela beloppet. Beställning som görs via banköverföring är giltig i 48 timmar. Alla utbetalningar som görs efter denna period kan komma att ändras med hänsyn till pris och produkttillgänglighet.
   7. 5.4.7. Om en faktura begärs för de köpta produkterna, måste ANVÄNDAREN uttryckligen begära SÄLJAREN att sända denna i digital form och i den lagliga valutan för SÄLJARENS hemland.
   8. 5.4.8. Om betalning sker via PayPal och om ett samavtal har utförts med PayPal genom att klicka på "Kom ihåg PayPal data" rutan kan ANVÄNDAREN avbryta det ovannämnda avtalet genom att gå in på sitt användarkonto från sektionen "Mitt konto -> Redigera Profil "eller genom att gå in på sitt PayPal-konto och säga upp avtalet. ANVÄNDAREN anger härmed att under dessa omständigheter användardata behandlas av PayPal.
   9. 5.4.9. DRINKS&CO och SÄLJAREN tar inget ansvar för ANVÄNDARES beställningar som är föremål för särskilda villkor och avgifter på import av alkoholhaltiga produkter, till exempel tullar på konsumtion, återförsäljning eller import i leveranslandet, såsom, om än inte begränsad till punktskatter. ANVÄNDAREN är ansvarig för rapportering och behandling av nödvändig dokumentation i enlighet med de lagar som gäller i leveranslandet för att deklarera import av dessa produkter om dessa skiljer sig från dem som redan finns i SÄLJARENS land. DRINKS&CO och SÄLJAREN kommer inte att betala för eller bearbeta dessa uppgifter för vilka användaren är ansvarig. Om ett sådant krav uppstår och om ANVÄNDAREN vägrar att betala dessa skatter kommer DRINKS&CO inte återbetala ANVÄNDARENS beställning.
  5. 5.5. Frakt- och leveranskostnader

   1. 5.5.1. Leveranskostnader för ANVÄNDARES order måste betalas av ANVÄNDAREN, förutom då det uttryckligen har angivits annat.
   2. 5.5.2. DRINKS&CO eller, i förekommande fall, SÄLJAREN, kommer att ange fraktkostnader i orderprocessen. Dessa kostnader måste godkännas av ANVÄNDAREN innan godkännande av ordern, såvida de inte ingår i priset. DRINKS&CO kommer i förväg att indikera alla eventuella extra kostnader som uppstår i köpprocessen.
   3. 5.5.3. DRINKS&CO eller, när det är lämpligt, SÄLJAREN informerar KUNDEN om beräknade leveransdatum för beställningen under inköpsprocessen. Leveransdatumen som visas i beställningen är enbart uppskattningar och avser vardagar. SÄLJAREN ska behandla beställningen senast 48 vardagstimmar efter att betalning har gjorts, förutom i särskilda fall när SÄLJAREN eller DRINKS&CO anger att flera dagar behövs för att förbereda beställningen eller att köpa in produkterna. DRINKS&CO hålls ej ansvarig för eventuella ytterligare förseningar till det beräknade leveransdatumet.
   4. 5.5.4. ANVÄNDAREN är ansvarig för att kontrollera beställningen vid leveranstillfället och för att skicka eventuell reklamation eller klagomål vid det tillfälle som ANVÄNDAREN anser är rättfärdigat, såsom trasiga eller saknade produkter. Om ANVÄNDAREN inte informerar kuriren vid leveranstillfället och på det relevanta dokumentet (följesedeln) om eventuella problem med den mottagna beställningen (trasiga eller saknade produkter, fel produkt), kan DRINKS&CO och SÄLJAREN ej hållas ansvariga för några reklamationer eller kostnader som uppstår på grund av eventuella följande reklamationer. DRINKS&CO kan begära fotografier som bekräftar reklamationer gjorda av ANVÄNDAREN med hänsyn till en leveransincident och kan vidarebefordra dessa till SÄLJAREN.
   5. 5.5.5. Logistiken för beställningar sköts av SÄLJAREN eller, när det är lämpligt, av leverantörer anlitade av SÄLJAREN för att erbjuda denna service. Följaktigen ingriper inte DRINKS&CO i denna process på något sätt. DRINKS&CO avsäger sig allt ansvar för misslyckande att åtlyda de förpliktelser som täcks av denna paragraf som orsakats av en handling eller underlåtenhet av logistikoperatören, utan att det påverkar några steg som DRINKS&CO fritt kan åta sig för att komma på en lösning till eventuella incidenter som kan ha förekommit på begäran av de involverade parterna. Om DRINKS&CO sköter logistiken, ska ANVÄNDAREN informeras i förtid.
   6. 5.5.6. Beställningar kommer att levereras till leveransadressen som ANVÄNDAREN tillhandahållit i beställningsformuläret, så länge som adressen bekräftas ligga inom leveransområden som omfattas av Plattformen. För detta ändamål informeras härmed ANVÄNDARNA om att det kan finnas leverantörer som inte accepterar en postbox som leveransadress, i vilket fall användaren kommer att informeras i förväg och ordern kommer att annulleras, om inte användaren kan erbjuda en alternativ adress i samma ort. DRINKS&CO ansvarar inte för om leveransen inte sker som en följd av felaktigheter eller falskhet i de uppgifter som lämnats av användaren för detta ändamål, eller för omständigheter under vilka leveransen inte kan göras av skäl utanför leveransföretagets kontroll, såsom avsaknaden av mottagare.
   7. 5.5.7. Beställningen levereras så snart som möjligt och, vad som än händer, inte senare än trettio (30) kalenderdagar efter bekräftelsedatumet. Beställningen innehåller ett ungefärligt leveransdatum, men SÄLJAREN förbeåller sig rätten att kunna ändra detta datum så länge ANVÄNDAREN och DRINKS&CO informeras i förväg. Beställningens leveransdatum är enbart informativt och inte kontraktsenligt bindande. Så länge produkten inte har skickats och/eller den totala leveranstiden vid betalningstillfället överstiger 30 kalenderdagar, kan ANVÄNDAREN avbryta beställningen utan extra kostnad och få priset återbetalat.
   8. 5.5.8. Leveranser sker på vardagar (måndag till fredag) under kontorstid (9:00 till 19:00). Tyvärr är leveranser ej möjliga på helgerna, utanför kontorstid eller på helgdagar, oavsett om ANVÄNDAREN begär dessa alternativ i beställningen eller genom någon form av kommunikation till DRINKS&CO team.
  6. 5.6. Återkallelse och retur

   1. 5.6.1. Beställningar kan avbrytas utan vidare kostnad upp till den tid där försändelsen har förberetts för leverans till användaren. Om ANVÄNDARENS begäran om annullering kommer efter beställningen har upprättats, kommer avbokningen betraktas som en retur av ANVÄNDAREN.
   2. 5.6.2. Användaren kan fritt dra sig ur köpeavtalet utan att ange något skäl inom fjorton (14) arbetsdagar efter mottagandet av produkten. Mottagarkvittot för leveransen av produkten kommer att användas för beräkningen av ovannämnda fjorton (14) dagar.
   3. 5.6.3. För att utöva rätten att dra sig ur köpet, måste ANVÄNDAREN skriva till följande e-post support@drinksandco.com, och indikera för identifierings- och förvaltningsändamål den e-postadress som användes för inköp och ordernummer. DRINKS&CO kommer att svara ANVÄNDAREN och ge noggranna instruktioner om hur de kan utöva rätten att återkalla. Dessutom kan ANVÄNDAREN använda standardblankett som finns på följande länk: returratten-standardformular-uvinum
   4. 5.6.4. ANVÄNDAREN måste betala för returleveranskostnader och måste vidta alla andra åtgärder som ingår i returen av produkten. Produkten måste paketeras ordentligt så att varorna returneras i ett perfekt skick. ANVÄNDAREN kommer hållas ansvarig för eventuella fel eller skada av produkten i denna process.
   5. 5.6.5. I det fall beställningen dras in, ska DRINKS&CO återbetala den totala summan av beställningen minus alla eventuella insamlingskostnader som vanligen handhas av DRINKS&CO eller SÄLJAREN, eller av betalningsmetoden som ANVÄNDAREN använt sig av för att köpa produkten, senast FJORTON (14) kalenderdagar efter att ha kontrollerat tillståndet av produkten som återlämnats av KUNDEN till DRINKS&CO eller SÄLJAREN.
   6. 5.6.6. DRINKS&CO kommer endast att acceptera returer av produkter när användandet endast har begränsats till att kontrollera funktion av densamma av ANVÄNDAREN, i enlighet med gällande lagstiftning.
   7. 5.6.7. DRINKS&CO kommer inte att acceptera returer av produkter som har skadats på grund av KUNDENS hantering.
   8. 5.6.8. Produkten måste returneras av KUNDEN i sin originalförpackning och i perfekt skick (dvs. oskadad och ren) och måste skickas till den plats som DRINKS&CO i instruktionerna skickat till KUNDEN. Dessutom måste förpackningen vara helt och fullt adresserad för att återspegla vem avsändaren är. Om varan i fråga inte sänds under de förhållanden som beskrivs här kommer den att drabbas av en depreciering som under alla omständigheter måste betalas av KUNDEN.
   9. 5.6.9. Uttag kommer inte att tillämpas i de fall som omfattas av artikel 103 i spanska kungliga lagdekretet 1/2007, den 16 november, antog den konsoliderade Lagstiftning av den vanlige konsumenten och användarförsvars lag. För rent riktlinjeändamål, och inte på något sätt heltäckande, återsändande av kundanpassade eller ömtåliga produkter omfattas inte, trots ovanstående. I tveksamma fall måste KUNDEN samråda med DRINKS&CO i förväg.
   10. 5.6.10. Om det finns något fel i leveransen eller någon produktdefekt, kommer FÖRSÄLJAREN, genom förmedling av DRINKS&CO åta sig att byta ut den defekta produkten mot en exakt likadan, så länge som det finns en tillgänglig. SÄLJAREN kommer att betala för retur och fraktkostnader. Om det inte är möjligt att ersätta produkten, kommer priset för samma att återbetalas senast 14 kalenderdagar senare. Vänligen kontakta oss på följande nummer eller e-post om du vill returnera en produkt: (+44) 20 3322 2677 of support@drinksandco.com
  7. 5.7. Drinks&Co Poängprogram

   1. DRINKS&CO har ett lojalitetsprogram för sina kunder som kallas "DRINKS&CO-poäng".

    5.7.1 Att samla poäng: Användaren får €1 (poäng) per €75 som användaren handlar för hos DRINKS&CO, upp till maximalt €20 per beställning. Den totala poängsumman kommer att sparas under användarens konto hos DRINKS&CO och kan användas som kredit i framtida köp.
   2. 5.7.2 Insamlade poäng kommer att löpa ut sex månader efter datumet på beställningsbekräftelsen.
   3. 5.7.3. Om en order annulleras (som en följd av en bedräglig handling eller ett tillbud), kommer dessa poäng tas bort från ANVÄNDAREN såvida de inte redan använts. Om beställningen ändras antingen uppåt eller nedåt, beräknas inte krediten om.
   4. 5.7.4. ANVÄNDAREN kan använda intjänade poäng obegränsat vid alla köp över DRINKS&CO. Poängen ses som ett giltigt betalningsmedel. Betalningar kan göras med endast poäng eller en blandning (poäng och euro).
   5. 5.7.5. ANVÄNDAREN kommer att motta en räkning för det totala värdet av köpta produkter, oavsett användningen av poäng eller inte i beställningen.
   6. 5.7.6. Det är inte möjligt att kombinera poäng med andra erbjudande på DRINKS&CO.
  8. 5.8. Momsbefriade beställningar

   1. 5.8.1. Preliminära krav:

    FÖRSÄLJARE på DRINKS&CO kan ibland fakturera exklusive moms. I sådana fall kommer följande villkor gälla:

    För beställningar med över 60 flaskor eller stora importer till FÖRSÄLJARENS diskretion

    ANVÄNDAREN måste kontakta DRINKS&CO med förfrågan om den sagda räkningen innan beställningen läggs och FÖRSÄLJAREN måste vara beredd att sända en sådan räkning.

    Användaren måste ett inom gemenskapen giltigt momsnummer.

   2. 5.8.2. Procedur:

    FÖRSÄLJAREN kommer att skapa en pro-forma-faktura utan moms för respektive produkter samt fraktkostnader.

    ANVÄNDAREN kommer att använda denna pro-forma-faktura för att informera tullkontoret i avsändarlandet att de kommer att motta varorna listade på fakturan.

    Tullen måste skicka in ett dokument som godkänner importen i fråga.

    FÖRSÄLJAREN kommer att godkänna leveransen efter att ha mottagit det stämplade tulldokumentet och den momsfria betalningen.

    FÖRSÄLJAREN kommer att bifoga “Invoice and Customs Simplified Document” med varorna och ANVÄNDAREN måste returnera en kopia av denna med ANVÄNDARENS företagsstämpel.

  9. 6. Skydd av personuppgifter och cookies

   1. Alla användare åtar sig att följa websajtens Integritetspolicy enligt vad som beskrivs i det följande avsnittet: https://www.drinksco.se/Integritets

    Dessutom, denna websajt använder sina egna och tredjeparts-cookies: https://www.drinksco.se/cookies

  10. 7. Ansvarsbegränsning

   1. 7.1. All information som publiceras på webbplatsen, inklusive, för riktlinjeändamål men varken begränsas eller exklusivt för produktbeskrivning, tillgänglighet och pris, har tillhandahållits av SÄLJAREN. DRINKS&CO begränsar sig till att annonsera SÄLJARENS produkter och deras tillgänglighet för att underlätta inköp och betalning av densamma. Följaktligen ger DRINKS&CO endast en förmedlingstjänst.
   2. 7.2 LEVERANTÖREN har gett intellektuell och industriell äganderätt till DRINKS&CO för de produkter som tillhandahålls och annonseras på plattformen för att sälja dem på rätt sätt, och förklarar sig härmed vara i besittning av alla de tillstånd och licenser för detta ändamål, vilket skyddar DRINKS&CO från något ansvar i detta avseende.
   3. 7.3. FÖRSÄLJAREN äger alla kommersiella distributionsrätter för att underleverera på DRINKS&CO. DRINKS&CO accepterar inget som helst ansvar.
   4. 7.4. Trots vad som sägs ovan, kommer DRINKS&CO att med största omsorg välja SÄLJARE och, där möjligt, verifiera det faktum att SÄLJAREN möter kraven att presentera tjänster eller leverera produkterna i fråga.
   5. 7.5. Bilderna som illustrerar de varor som annonseras på webbplatsen har tillhandahållits av våra SÄLJARE och särskild omsorg har vidtagits för att undvika alla typer av misstag. Om ANVÄNDAREN ändå upptäcker ett misstag, kan han/hon rapportera detta till DRINKS&CO via kundtjänsten och DRINKS&CO kommer att lösa problemet med vederbörlig brådska.
   6. 7.6. DRINKS&CO begränsar sig till att publicera information tillhandahållen av FÖRSÄLJAREN, men kan inte garantera att den är korrekt och sann.
   7. 7.7. DRINKS&CO tar inget ansvar för länkar och innehåll till webbsidor som ägs av tredje part som kan ingå i DRINKS&CO för att förse användarna med mer information. Om ANVÄNDAREN använder dessa länkar kommer han/hon att omfattas av dessa sidors villkor för användning och/eller försäljning och sekretesspolicy.
   8. 7.8. När det gäller internationell transport kommer stämpelskatt av de produkter som levereras av SÄLJAREN till ANVÄNDAREN vara de som gäller i (SÄLJARENS) ursprungsland. ANVÄNDAREN kommer att vara ansvarig för hanteringen eller kostnaderna för eventuella förändringar eller formaliteter i samband med stämpelskatt.
  11. 8. Invaliditets - och ogiltighetsklausul

   Om någon av klausulerna i de här Allmänna Villkoren förklaras helt eller delvis ogiltiga eller förfallna, så kommer denna nämna ogiltighet eller förfallenhet enbart påverka klausulen i fråga, eller den del av klausulen som förklaras ogiltig eller förfallen. Oaktat detta, så kommer resterande delar av de Allmänna Villkoren fortsätta ses som giltiga, och den del av eller hela klausulen som döms ut som ogiltig kommer inte längre ses som en del av nämnda Allmänna Villkor.

  12. 9. Tillämpad lag och jurisdiktion

   Dessa villkor skall regleras av och tolkas i enlighet med lagarna i Spanien.

   För att lösa konflikter hänvisas parterna till valfri domstol på användarens hemort, dock inte foralrätten.

   9.1. Europeiska komissionen erbjuder en plattform för alternativa lösningar på konflikter, som konsument kan du få tllgång till den via följande länk: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm.
   För mer information, kontakta support@drinksandco.com.