Sekretesspolicy

 1. I enlighet med bestämmelserna i Europaparlamentets och Rådets Förordning (EU), från och med den 27:e april 2016, tillhandahåller vi dig mer information i den här Sekretesspolicyn, gällande bestämmelserna kring dataskydd, såsom skydd av fysiska personer, med avseende på hanteringen av personliga data och dess fria rörlighet.

 2. Vem ansvarar för behandlingen av er data

  Ansvarig: Drinksandco Marketplace, S.L.U. (Härefter DRINKS&CO)

  Adress: C/Arequipa 1, 28043 Madrid, España

  Telefon: +44 2035140552

  E-postadress: support@uvinum.com

  Dataskyddsombudets kontaktdetaljer: dpd@uvinum.com

 3. För vilka ändamål behandlar vi era personuppgifter

  På DRINKS&CO behandlar vi informationen från berörda personer för att tillhandahålla online-försäljningstjänster för våra produkter via vår webbplats https://www.drinksco.se och för i marknadsföringssyfte.

  Användarens data är nödvändig för korrekt tjänsteerbjudande från den ansvarige.

 4. Under hur lång tid förvarar vi er data

  Personlig data kommer att förvaras under den tid som krävs för försäljningen online, och under den tid som gällande lagstiftning tillåter.

 5. Vilken är legitmationen för behandlingen av din data

  Den rättsliga bakgrunden för behandlingen av din data kommer att vara, i förekommande fall, för försäljning online, samtycket från den intresserade parten eller det legitima intresset.

  Behandlingen av data för sändning av marknadskommunikationer till våra kunder och företagskontakter som är registrerade på vår webbsida är skyddad av den europeiska dataskyddslagens och tjänsteagerandes legitima intressen för informations- och e-handelssamhälle. Om du inte önskar erhålla dessa meddelanden via e-post ger vi dig möjligheten att utföra din rätt att motsätta dig sådant agerande.

 6. Med vilka parter delas din personliga data

  Ingen data kommer att delas med tredje parter om inte lagstiftning kräver detta.

 7. Vilka rättigheter har du när du delar din data med oss

  Alla har rätt att få information om huruvida DRINKS&CO behandlar personliga data som gäller dem.

  Vid intresse har man rätt att få tillgång till sina personliga data, begära rättelse av felaktiga uppgifter, samt borttagande, i de fall den personliga datan inte är nödvändig för de ändamål som de samlades in för.

  Under vissa omständigheter kan de berörda parterna ansöka om en skräddarsydd behandling av deras personliga data, i dessa fall förvarar vi dem endast för att kunna utföra eller försvara reklamationer.

  Under vissa omständigheter och vid unika fall kan de berörda parterna motsätta sig behandlingen av deras data.

  Om så sker, kommer DRINKS&CO att sluta hantera denna data, med undantag för tvingande legitima skäl, samt vid hantering av reklamationer.

  Du kan utöva dina rättigheter på följande sätt:

  genom att skicka ett e-postmeddelande till support@uvinum.com där du identifierar dig och förklarar vilka rättigheter du vill utöva.

  Om du tidigare givit ditt samtycke för ett specifikt ändamål, har du rätt att återkalla det, utan att detta påverkar hanteringens lagenlighet före utträde.

  Om du anser att sekretessen för din personliga data inte efterföljs, speciellt om du är missnöjd med hanteringen, kan du skicka en reklamation till dataskyddskontrollsmyndigheten via deras hemsida: www.agpd.es

 8. Mer information gällande hanteringen av er data

  När vi ber om din personliga information, kommer vi alltid att be om ditt samtycke före vi erhåller personliga data.

  All data som vi har erhållit via formulär på vår hemsida, eller andra vägar kommer att förvaras i ett register som DRINKS&CO ensamt ansvarar för.

  DRINKS&CO behandlar all data med högsta konfidentialitet och antar lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att garantera korrekt behandling, i enlighet med Rådets Förordning (EU) 2016/679, 27:e april 2016, och andra gällande regler för dataskydd.

  Vi kan emellertid inte garantera att systemet är helt utan brister, och tar därför inget ansvar för skador och förlust, som orsakats av tredje parts datorsystem, elektroniska dokument eller användarens filer.

  Om du väljer att lämna vår hemsida, via andra hemsidors länkar, ansvarar DRINKS&CO inte för de här hemsidornas sekretesspolicyer eller cookies som kan lagras på användarens dator.

  Vår policy gällande utskick av e-postmeddelande, är att vi endast har för avsikt att skicka e-postmeddelande som du har efterfrågat.

 9. Användning av cookies »